image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Internet Self-Efficacy Perceptions of Prospective Teachers (Case of Fırat University)
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının genel internet özyeterliklerine ilişkin algılarının cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, internete bağlanma süresi ve bağlanma yerlerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Fen, Eğitim ve İnsani-Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örnekleme 661 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Araştırmada 25 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, madde test korelasyonu, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, LSD, KWH ve MWU testleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, haftalık bağlanma süresi ve internete bağlanma yeri değişkenine göre görüşlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylarının genel internet özyeterlik algılarının kız öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin genel internet özyeterlik algıları, İnsani-Sosyal Bilimler ve Fen Fakültesi öğrencilerininkinden daha yüksek çıkmıştır. İnternete daha sık bağlanan öğrencilerin internet özyeterlik algıları daha yüksektir. İnternet cafeden bağlananların daha düşük özyeterliğe sahip oldukları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine if prospective teachers’ perception of internet self-efficacy differ related to gender, faculty, frequency of internet access and accession place variables. Population of the study includes fourth year students enrolled at Education, Science and Humanitarian & Social Sciences Faculties. The sample consists of 661 students. A 25-item five-point Likert type scale was developed and used. Percent, frequency, item test correlation, mean score, independent samples t test, Anova, LSD, KWH and MWU tests were used to analyze the data. Students’ views differed related to gender, faculty, frequency of internet access and accession place variables. Male prospective teachers have higher level of self-efficacy towards internet than females. Education Faculty students’ self-efficacy levels are higher than the other two faculties. The students who connect internet more have higher level of self-efficacy than those who connect less. Those who connect internet at internet cafes have lower level of self-efficacy.

PDF Formatında İndir

Download PDF