image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Okur Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing the Reader Self-Efficacy Scale
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Okuma sadece bilişsel değil, aynı zamanda duyuşsal ve sosyal bir süreçtir. Bu yüzden okuduğunu anlama eğitiminin anlamlandırılması ve geliştirilmesi bu duyuşsal ve sosyal boyutların da anlaşılması ile olanaklı olacaktır. Algılanan özyeterlik öğrenmeyi etkileyen önemli duyuşsal etkenlerden biridir ve bu etkenin okuma eğitiminde de dikkate alınması gerekir. Bu çalışmanın amacı alanyazında eksikliği gözlenen Okur Özyeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Bu amaçla geliştirilen taslak ölçek 518 öğrenciden oluşan bir çalışma grubuna uygulanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin sonucunda 36 maddelik ve tek boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık (güvenirlik) Cronbach Alfa değeri 0,948 olarak saptanmıştır. Geçerliği ve güvenirliği yüksek olan bu ölçme aracı okuma eğitimi ortamlarında ve araştırma amaçlı kullanılabilir.
Alternatif Dilde Özet: Reading comprehension has affective and social dimensions as well as its cognitive dimension. Thus, to understand and improve reading instruction, affective and social dimensions should be well understood. Perceived self-efficacy is one of affective issues influencing learning and it should be taken into consideration in reading instruction. With this in mind, this study aims at developing the Reader Self-Efficacy Scale with a group of 518 students as participants. Exploratory and confirmatory factor analyses revealed a 6-item scale with one factor. The Cronbach Alpha coefficient was determined to be 0.948. This new Reader Self-Efficacy Scale could easily be used for training and research purposes depending on its high validity and reliability.

PDF Formatında İndir

Download PDF