image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ KONULARINDA DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: 7TH GRADERS’ EXPERIENCES IN PREPARING DIGITAL STORIES ON SCIENCE ISSUES
Makale Eklenme Tarihi: 31.3.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde öğrencilere dijital öykü hazırlatarak, onların yaşadıkları deneyimleri belirlemektir. Bununla birlikte öğrencilerin hazırladıkları dijital öykülerin (öğrenci ürünlerinin) niteliğini incelemek de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin dijital öykü hazırlama deneyimlerini dijital öykü oluşturma aşamalarına göre nasıl tanımladıkları, dijital öyküleme sürecinde yaşanılan zorluklar ve bu sürecin katkıları çalışmanın alt boyutları olarak ele alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırma, Adana’nın merkez ilçesinde bulunan farklı akademik başarı düzeyinde öğrencilerin bulunduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 23 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme ve öğrenci ürünleri (dijital öyküler) ile elde edilmiştir. Uygulama sürecinde fen bilimleri dersi kapsamında öğrencilere dijital öyküler hazırlatılmış ve çalışma 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde ve sonunda öğrenciler ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrenciler tarafından hazırlanan dijital öyküler ise alanyazındaki ölçütler doğrultusunda rubrik kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularında dijital öykü yazma aşamasında öğrencilerin çoğunluğunun zorluk yaşamadığı bu süreçte eğlendiği ve süreçten dolayı heyecan duyduğu görülmüştür. Ayrıca öykü panosu oluşturma ve öyküyü dijitalleştirme aşamalarında öğrencilerin çoğunlukla mutlu olma, kendilerini iyi hissetme gibi olumlu duygulara sahip oldukları tespit edilmiştir. Dijital öyküleme sürecinde öğrencilerin seslerini kaydetme ve bazı programların kullanımına yönelik kısımlarda sıkıntılar yaşanabildiği görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin, dijital öyküleme ile konuları daha iyi ve daha kalıcı öğrendiğine inandığı görülmektedir. Öğrenciler tarafından oluşturulan dijital öykülerin ise alanyazındaki kriteleri sağladığı ve başarılı ürünler ortaya koyabildiği tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research aimed to identify student experiences in digital storytelling by having them prepare digital stories in science classes. In addition, the study also aimed to examine the quality of student products, i.e. the digital stories prepared by students. Therefore, 7th graders’ experiences in digital storytelling were examined in terms of several sub dimensions such as how they defined their experiences according to the stages of digital storytelling, the difficulties they experienced in digital storytelling process and the contributions of digital storytelling process. The research was carried out with the case study method, a qualitative research method, in a secondary school in Adana with students at various academic achievement levels. The study group included 23 7th graders. The data were obtained through semistructured interviews and from examining the student products (digital stories). The 8-week implementation process included the preparation of digital stories within the scope of the science class. Interviews, which were conducted with students before and after the implementation, were analyzed by content analysis. The digital stories prepared by students were evaluated using rubrics based on the criteria listed in literature. Findings show that the majority of students had no difficulties but felt rather excited and had fun about the process during the writing phase. In addition, positive feelings such as happiness and contentment were reported during the phases of storyboard creation and story digitization. Students were reported to experience problems in recording their voices and using some of the programs during the digital storytelling process. However, students were observed to believe that they learned subjects better and more permanently through digital storytelling. On the other hand, it was found that the digital stories created by students met the criteria in the literature and were able to present successful products.

PDF Formatında İndir

Download PDF