image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Mersin University Early Childhood Pre-Service Teachers’ Self-Confidence about Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Okul Öncesi programı öğretmen adaylarının teknolojik, pedagojik, alan bilgilerine (TPAB) ilişkin özgüvenlerinin incelenmesidir. Ayrıca, çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının TPAB özgüven algılarının sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Tarama (Survey) modeli uygulanan çalışmaya, 2011-2012 yılı güz döneminde Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenimine devam eden 154 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve Taşar (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Güven Ölçeği (TPABÖGÖ)” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Okul Öncesi öğretmen adaylarının TPAB öz-güvenlerine ilişkin algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, çalışma sonuçları, Okul Öncesi öğretmen adaylarının TPAB öz-güvenlerine ilişkin algılarında cinsiyete ve sınıf düzeyine göre bir farklılık oluşmadığını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to investigate the Early Childhood program teacher candidates self confidence on their technological, pedagogical, content knowledge (TPACK). Moreover, the study aimed to examine whether the Early Childhood teacher candidates’ TPACK self confidence differs with respect to their genders and grade levels. The participants of this survey study were 154 teacher candidates who continued their education at the Mersin University Early Childhood Education program in their 2nd, 3rd and 4th grades in the Fall semester, 2011-2012 year. The data were collected through the “Technological, Pedagogical, and Content Knowledge Self-Confidence” scale developed by Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, and Harris (2009), translated into Turkish by Timur and Taşar (2011), and the “Demographics Questionnaire” developed by theresearchers. According to the research study, it was found that the Early Childhood teachers candidates self confidence on their TPACK was high. Moreover, the results of the study showed that the Early Childhood teachers candidates’ self confidence on their TPACK ddid not differ with regard to the gender and grade level.

PDF Formatında İndir

Download PDF