image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between Primary School Teachers’ Professional Burnout and Organizational Citizenship Behaviors
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmaya Kocaeli ili merkezinde yer alan 14 ilköğretim okulunda görevli 269 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi için “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve örgütsel vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi için “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, çoklu doğrusal regresyon analizi, t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin örgütsel vatandaşlık ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Regresyon analizi sonuçları, yardımseverliğin duygusal tükenmeyi negatif yönde yordadığını göstermiştir. Kişisel başarı değişkeni ise, yardımseverlik ve sportmenlik değişkenleri tarafından anlamlı düzeyde ve pozitif yönde yordanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin tükenmişliğe ilişkin algıları cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken, yaş, kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır
Alternatif Dilde Özet: organizational citizenship level of primary school teachers. A total of 269 teachers employed in 14 primary schools in the city centre of Kocaeli participated in the study. The Maslach Burnout Inventory was used to measure the burnout level of teachers and the Organizational Citizenship Scale was applied to determine the level of organizational citizenship behaviors. In order to analyze data, Pearson product-moment correlation coefficients, standard multiple regression analysis, t-test, and ANOVA were used. At the end of the research, it was put forward that burnout level of teachers is related to the level of organizational citizenship. Results of regression analysis showed that altruism was the only significant predictor of teacher emotional exhaustion. Personal accomplishment was positively predicted by altruism and sportsmanship. Moreover, it was understood that teachers’ perceptions about professional burnout reported significant differences according to gender and marital status variables, but it didn’t show significant difference according to age, seniority, and branch variables.

PDF Formatında İndir

Download PDF