image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing an Attitude Scale towards Physics Laboratory: A Study on Validity and Reliability
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1. sınıf öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutumlarını değerlendirmek için geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Çalışmanın ilk aşamasında, Fizik Laboratuarı I dersine katılmış olan öğretmen adaylarının fizik laboratuarı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarının bu görüşleri doğrultusunda ölçeğin ilk tutum maddeleri oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde okuyan toplam 118 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda 21’i olumlu, 6’sı olumsuz olmak üzere toplam 27 tutum maddesi oluşturulmuştur. Elde edilen 27 maddelik tutum ölçeğine “Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği (FLYTÖ)“ adı verilmiştir. FLYTÖ ölçeğinin yapılan faktör analizi sonucunda toplam 6 faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu 6 faktör, “Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler”, Derse Karşı Öğretmenin Tutumu”, “Laboratuardaki Teknik İmkanlar”, “Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme”, “Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları”, “Alan Bilgisi” boyutlarında olmuştur. Oluşturulan tutum ölçeğinin tamamının açıkladığı varyans % 59,143 olup Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı ise α = 0,90 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin geçerli ve güvenirli bir ölçek olduğu söylenebilir. 5’li likert türünde olan ölçek ile fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutumlarının belirlenebileceği ifade edilebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to reveal the results of a validity and reliability study for the attitude scale which is developed to assess the attitudes of first-year undergraduates in Teacher Training in Sciences department towards physics laboratories. At the first step of the study, students who attended Physics Laboratory-I course were asked for their views about physics laboratories. The first items of the scale on attitude were created in parallel to the teacher candidates’ views. The experimental group of the study consists of 118 primary school teacher candidate students at Faculty of Education in Kırıkkale University. As a result of the study on validity and reliability 27 attitude scale items were created 21 of which were positive and 6 of which were negative. This resulting attitude scale with 27 items was called "Attitude Scale Towards Physics Laboratories" (ASCTPL). Having made the factor analysis it was seen that the ASCTPL had 6 factors at total. The dimensions of these 6 factors were "Methods and Techniques Applied during the Course", "Teacher's Attitude towards the Course", "Technical Opportunities in the Laboratories", "Associating the Course with Daily Life", "Students' Personal Attitudes towards the Course" and "Field Knowledge". The variant that the whole of the scale expressed was 59,143%, and Cornbach-Alpha coefficient of internal consistency was estimated α = 0,90. Considering the results, it can be concluded that the scale is both valid and reliable. Also, this five point Likert-type scale can be used to determine the attitudes of students at Teacher Training in Sciences department towards the physics laboratories.

PDF Formatında İndir

Download PDF