image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Use of Kutadgu Bilig in the Values Teaching Of Turkish Course
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Değerler toplumun temel yapı taşını oluşturur. Bunun içindir ki milletler varlıklarını korumak ve devam ettirmek için sahip oldukları değerleri korumak zorundadırlar. Değerlerin hatırlanması, yeni içeriklerle zenginleşerek yeniden hayata aktarılması o millet için büyük bir güç kaynağı oluşturur. Bu yönüyle millet hafızasında saklanan maddi ve manevi değerlerin süreklilik göstermesi büyük önem taşır. Bu yüzden milleti millet yapan temel değerlerin hafızalarda sürekli tekrarlanarak gelecek nesillere aktarılması gerekir. Bu aktarım eğitim yoluyla gerçekleşir. Günümüzde değerler eğitimi farklı başlıklar altında yapılmaktadır. Bu çalışmada Reşid Rahmeti Arat’ın günümüz Türkçesine aktardığı Kutadgu Bilig kitabı, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (6,7.Sınıflar)’nda yer verilen yirmi değer dikkate alınarak betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Kutadgu Bilig’de bu değerlerden bağımsızlık, özgürlük ve vatanseverlik değerleri dışında diğer bütün değerlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Adil olma, dürüstlük, bilimsellik, yardımseverlik, duyarlılık eserde üzerinde en çok durulan değerlerdendir. Değerleri yansıtan beyitler Türkçe dersinde kullanılarak öğrencilere değer öğretimi gerçekleştirilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Values constitute the building block of a society, thus the nations have to preserve their values in order to retain their existinces. Remembering the values and transferring them to the life by enriching their content may build up a power source for the nation. Therefore, being continuous of the material and spiritual values which are kept in memory of nation is very important. It is necessary to hand the values which are very crucial for a nation down from generation to generation by repeating in memories. This only materializes by means of education. Today, values teaching is carried out under different headings.This paper analyzes the book of Kutadgu Bilig which transcripted by Reşid Rahmeti Arat into modern Turkish, taking 20 values in the curriculum of the Social Studies Course (6. and 7. classes) into consideration. It has been determined that all those values exist in Kutadgu Bilig except from the values of independence, freedom and patriotism. The values of fairness, honesty, being scientific, helpfulness and sensibility are the most emphasized values in the book. The values can be teached the students by using the couplets reflecting the values in the Turkish courses.

PDF Formatında İndir

Download PDF