image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ve Termodinamik Yasaları ile İlişkilendirme Düzeyleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prospective Teachers’ Levels of Associating Environmental Problems with Science Fields and Thermodynamics Laws
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarını hangi bilim dalları ile ilişkilendirdiklerini belirleyerek bu öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeylerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, ölçüt örnekleme yoluyla seçilen 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde okuyan 245 fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ile İlişkilendirme Testi (ÇSBİT), Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), ve Çevre Sorunlarını Termodinamik Yasalarını ile İlişkilendirme Testi (ÇSTİT) kullanılmıştır. ÇSBİT’ten elde edilen bulgulara göre fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarını en fazla biyoloji ile ilişkilendirdikleri görülürken; bu ilişkilendirmeyi sırasıyla kimya, yer bilimi ve fizik takip etmektedir. Ayrıca “hava kirliliği” en önemli çevresel problem olarak düşünülmektedir. KİT ve ÇSTİT bulgularına göre, termodinamik ile çevre sorunları arasında enerji kirliliği ve termal kirlilik anlamında ilişki kurulamazken, öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını çevre sorunlarına uygulamakta zorlandıkları da görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of present research is to designate the science fields that prospective teachers of physics, chemistry and biology departments associate environmental problems with and also to explore the level of association prospective teachers establish between thermodynamics laws and environmental problems. Research sampling is composed of 245 prospective teachers from physics, chemistry and biology departments during the academic year 2009-2010 in Balıkesir University, Necatibey Faculty of Education. In data-gathering stage Association Test of Environmental Problems with Science Fields (ATEPSF), Word Association Test (WAT), and Association Test of Environmental Problems with Laws of Thermodynamics (ATEPLT) developed by researcher have been employed. According to findings obtained from ATEPSF prospective teachers from physics, chemistry and biology departments associate environmental problems mostly with biology which is followed by chemistry, earth science and physics. Besides “air pollution” is considered to be the most critical environmental problem. As manifested by WAT and ATEPLT findings, prospective teachers have failed to establish a connection between thermodynamics and environmental problems as well as energy pollution and thermal pollution and that prospective teachers have experienced difficulty in practicing thermodynamics laws within the scope of daily environmental problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF