image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 2
Makale Başlık: WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Impact of WebQuest Learning Environment on Academic Achievement and Attitudes of Students
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, WebQuest öğretim ortamı kullanılarak oluşturulan öğrenme ortamının 7.sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarı ve tutum düzeylerinde bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Araştırma Ankara’da bulunan bir İlköğretim Okulunda 7. sınıflarında öğrenim gören N=51 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında her iki gruba “Akademik başarı testi ”, “Tutum ölçeği” ön test olarak uygulanmıştır. 25 öğrenciden oluşan deney grubu öğrencileri ile haftada 4 ders saati olmak üzere toplam 3 haftalık süreçte WebQuest ile Silindir konusunun öğretimi yapılmıştır. 26 öğrenciden oluşan kontrol grubuyla ise yenilenen ilköğretim programına göre geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılmıştır. Sonrasında “Akademik başarı testi ”, “Tutum ölçeği” son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures) testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve deney sonrası öntest ve sontest toplam Akademik başarı testi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deneysel işlem sonrası deney grubunda bulunan öğrencilerin tutum düzeyleri olumlu yönde yüksek çıkmıştır. Sosyal etkileşimin ve grup çalışmasının öğrenenlerin duyuşsal tepkilerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin ise tutum düzeylerinde düşme görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda WebQuest öğretim ortamının öğrencilerin tutum düzeylerini yükseltmede bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Aim of this study is to find out whether a learning environment created by using WebQuest method has any effect on seventh-grader students’ academic achievement on Mathematics and their level of attitude. The study was conducted on N=51 seventh grader students at a Primary School in Ankara. This study employed experimental design with pre and posttest control group. At the beginning of the study, “the Scale for academic achievement” and “The Attitude scale” were applied as pretest. The subject of cylinder in Geometry course was taught by using WebQuest to 25 students in the experimental group four hours a week in total three weeks, and the control group of 26 students was taught the same subject through traditional instruction methods according to the revised curriculum. After teaching to experimental and control groups, the “academic achievement test” and “attitude scale” were administered as posttest to both groups. Two-factor ANOVA test was used for repeated measures in solution of sub-problems of the research on percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, and single factor. No meaningful difference was found out in cumulative grades of pretest and posttest academic achievement tests of the experimental and control group before and after the experiment. The attitude levels of students in the experimental group were found as positively higher after the experimental procedure. It was found out that social interaction and group works have positive impacts on affective reactions of learners. Yet, decrease in attitude levels of students in the control group was observed. In line with these results, we have concluded that WebQuest teaching method is a factor in rising up attitude levels of students.

PDF Formatında İndir

Download PDF