image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Exploring of Dispositions toward Critical Thinking in Pre-service Elementary Science Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma betimsel araştırma niteliğinde olup tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik durum örneklemesi kapsamında belirlenmiştir. Bu çalışmada da Fen Bilgisi öğretmenliği lisans programına kayıtlı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri birer olgu olarak düşünülmüş ve çalışma sürecinde de bu olgular betimlenmiştir. Bu çerçevede, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalının özellileri yansıttığı düşünülen [Ahi Evran Üniversitesi (343 katılımcı), Gazi Üniversitesi (112 katılımcı) ve Aksaray Üniversitesi (85 katılımcı)] Fen Bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan toplam 540 kişi çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplam aracı olarak; Facione, Facione ve Giancarlo (1998) tarafından geliştirilen ve Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan The California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI-R) kullanılmıştır. Ölçek onlu likert olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği ile elde edilen verilerin analizi SPSS 15 paket programı ile yapılmıştır. Bu kapsamda betimsel istatistikler olarak frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte açımlayıcı istatistik tekniklerinde ise Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, genel olarak orta düzeyin (60%) üzerindedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine on the dispositions towards critical thinking of pre-service elementary science teachers. This study is a descriptive research and the research model of this study is relational screening model. Study group was determined through the using of homogeneous sampling which is one of the purposive sampling methods. In this context, 540 students in the department of elementary science teaching were included in study group from Ahi Evran University, Gazi University and Aksaray University during 2010-2011 academic year. As a data collection tool, The California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI-R) which was developed by Facione, Facione and Giancarlo (1998) and translated into Turkish by Kökdemir (2003) was used. Cronbach’s alpha coefficient of the latest scale which has six dimensions and 51 items was calculated as .88. The scale was prepared as ten-point likert scale. In this study, the data gathered through the CCTDI-R was analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS) 15. According to the findings, dispositions toward critical thinking of pre-service elementary science teachers are generally above medium-level (60%).

PDF Formatında İndir

Download PDF