image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Factors Effecting On Primary School Students’ Motivation towards Science Learning
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek ve öğrencileri fen öğrenmeye motive eden faktörleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın ili merkez ilçede bulunan üç ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 663 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermezken, sınıf düzeyi, haftalık fen ve teknoloji dersi çalışma süresi ve evdeki kitap sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ile fen ve teknoloji dersinden aldıkları son yazılı notu arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study is to investigate the level of the motivation of primary school students according to kinds of variables and reveal the factors motivating students to learning. This Turkish version of questionnaire was applied 663 students enrolled at 6th, 7th and 8th grades of 3 different primary schools in Aydın-Turkey. In the study, “Students’ Motivation Toward Science Learning (SMTSL)” Questionnaire and Personal Information Inventory were used. It was found that students have quite high levels of motivation towards science learning. While students’ motivation levels show significant differences according to all variables (class level, weekly science and technology studying hours, the number of the books at home) except gender. Morever, there is positive medium level significant relation between levels of motivation towards science learning and the last exam question got from science and technology.

PDF Formatında İndir

Download PDF