image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 2
Makale Başlık: Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Changing Roles of Contemporary School Principals
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Dünyayı etkileyen ekonomik, teknolojik, toplumsal olaylar ile küreselleşme sonucunda gerek okul gerekse de okul müdürlerinin rolleri giderek değişmektedir. Bu konuda yürütülen araştırmalar, okul müdürünün rollerinin önemli oranda değiştiğini, rol yelpazesinin çeşitlendiğini ve iş yükünün arttığını ortaya koymaktadır. Bu anlamda bir okul müdüründen halen yürüttükleri rollerin yanı sıra öğretim liderliği, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, okuldaki süreçlerin yönetimi ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin denetlenmesi, karar verme, bütçe, finans, program geliştirme, okul-toplum ilişkisi gibi birçok rolü gerçekleştirmelerinin beklendiğini göstermektedir. Kuramsal olarak yürütülen bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin halen yürütmekte oldukları rollerinin yanı sıra kendilerinden gerçekleştirmeleri beklenen rollerinin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlamaktır. Bu yolla müdürlerin görevlerini gerçekleştirmeleri sürecinde yeni bir takım rollerle ilgili kendilerinde bazı farkındalıklar oluşturulacağı değerlendirilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: As a result of economic, technologic, social developments and globalization that affect the world, roles of schools and school principals have changed subsequently. Studies reveal that principals’ roles have diferntiated and their workload has increased accordingly. Studies also suggest that cotemporary school principals should carry out different roles such as supervising teachers and students, making decisions, organizing budgetary and financial issues, managing program and establishing school-community relations, instructional leadership and teachers’ professional development besides their current roles. Therefore, this theroetical study has been conducted in order to create awareness of the changing roles that school principals are expected to perfrom as well as the ones have already implemented.

PDF Formatında İndir

Download PDF