image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Secondary School Students’ Written Explanations on the Basis of Improving Thought Techniques
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında, düşünceyi geliştirme tekniklerinin kullanım sıklıklarını ve öğrencilerin bu teknikleri kullanımda yaşadıkları sorunları belirlemektir. Araştırmanın evreni, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’de öğrenim gören ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencileridir. Türkiye evreninden 23 il ve 32 genel liseden seçilen 524 öğrenci örnekleme alınmıştır. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: Öğrenciler en çok örneklendirme (% 23,84), en az ise sayısal verilerden yararlanma tekniğini kullanmışlardır (% 1,05). Diğer düşünceyi geliştirme tekniklerinin kullanım oranları şu şekildedir: soru sorma (% 22,91), tanımlama (%15,23), karşılaştırma (% 14,83), zıtlık (10,01), tanık gösterme-alıntı yapma (7,54), benzetme (4,37). Öğrenciler, tanımlama, karşılaştırma, benzetme ve zıtlığı en çok paragrafın başlangıç kısmında; örneklendirme, tanık gösterme-alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma, soru sorma tekniğini ise en çok paragrafın tartışma (orta) kısmında kullanmaktadır. Düşünceyi geliştirme tekniklerinin en az kullanıldığı kısım ise paragraf sonudur. Ayrıca öğrenciler, düşünceyi geliştirme tekniklerinin kullanımında, soru sorma tekniğinin uygun olmayan yerde kullanılması, soruların sık ve gereksiz biçimde kullanılması, okuyucuyu savunulan düşünceye zihinsel olarak hazırlamadan örnek kullanılması, sözlü anlatım dilinin düşünceyi geliştirme tekniklerinin kullanımına olumsuz etkisi, örneklerin paragrafta anlatımın akışını bozan unsur olması, kaynağı yanlış verilen alıntıların olması gibi problemler yaşamaktadırlar.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present study is to determine high school students’ frequency of using opinion development techniques in their written discourses and the problems they face in using these techniques. The population of this study is all of the Grade 9 and Grade 10 students in 2008-2009 academic period in Turkey. 32 state schools selected in 23 cities in Turkey constituted the sample. The results of the present study as follow: The most frequently used technique by students was sampling (23,84%), whereas the least frequently used techniques was using quantitative data (1,05%). The other techniques were questioning (22,91%), description (15,23%), comparison (14,83%), incongruity (10,01%), quotation (7,54%) and analogy (4,37%). The students mostly used description, comparison, analogy and incongruity at the beginning of the paragraph; sampling, quotation, using quantitative data and questioning at the discussion part of the paragraph. The end of the paragraph was the place where opinion development techniques were least used. In addition, students faced the problems in opinion development techniques such as using questioning in inappropriate places, making use of questions very frequently and unneccassarily, using examples without making readers ready to the idea that was defended, the negative effects of verbal discourse on using opinion development techniques, examples playing negative roles in discourse coherence and quotations with wrong references.

PDF Formatında İndir

Download PDF