image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Okul Kavramına İlişkin Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher Candidates’ Perceptions Regarding the Concept of School
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada, öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gören 664 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve nitel yöntemler arasında yer alan içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar “okul… gibidir, çünkü...” ifadesi aracılığıyla toplam 83 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak on bir farklı kategori altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular katılımcılar tarafından üretilen ve ilk beş sırada yer alan metaforlar; aile, hayat, hapishane, fabrika ve toplum olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to find out teacher candidates’ metaphors regarding concept of ‘school’. The study group of the research is composed of 664 teacher candidates who study in the Department of Elementary Education at Faculty of Education, Atatürk University in 2010-2011 academic year. Content analysis method, which is among frequency, percentage calculations and qualitative methods, has been used in analyzing the data. Participants have developed a total of 83 metaphors via the expression “school is like..., because...”. These metaphors have been classified under eleven different categories by taking their common traits into account. In view of the obtained data, it has been observed that the first five metaphors developed by the participants are family, life, prison, factory and society.

PDF Formatında İndir

Download PDF