image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Turkish Prospective Teachers’ Reading Strategies, Critical Thinking Attitudes and Metacognitive Competencies
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve motivasyonel-biliş ve biliş üstü yeterlikleri belirlemektir. Tarama modelinde desenlenen araştırmaya dört farklı üniversitenin eğitim fakültesinin Türkçe öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 388 birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler “Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeğidir”, “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği” ve “Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği” yardımı ile toplanmıştır. Kişisel bilgilere ilişkin 4 adet soru formda yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre; üst bilişsel okuma stratejilerinden “pragmatik” stratejileri kullanma becerileri cinsiyete ve kitap okuma oranına göre, “analitik” stratejileri kullanma becerileri ise yine kitap okuma oranına göre farklılaşmaktadır. Biliş-üstü yeterlilikler ölçeğinin “süreci düzenleme” alt ölçeği dışındaki tüm alt ölçeklerinden elde edilen puanlar kitap okuma alışkanlığına göre farklılaşmaktadır. Özellikle “Strateji Kullanma” alt ölçeğinden elde edilen puanlar cinsiyete, öğrenim görülen üniversiteye ve kitap okuma alışkanlığına göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of the study is to identify teachers' metacognitive reading strategies, critical thinking attitudes and motivational- cognitive and metacognitive competencies. 388 juniors and seniors who have been studying at Turkish langauage teaching undergraduate program of four different universities attended to the research, designed with survey method. Data was collected with "Metacognition Reading Strategies Scale", "Critical Thinking Attitude Scale" and "Motivational, Cognitive, and Metacognitive Competency Questionnaire". And in the form there are 4 questions about personal information. According to research findings, ability of using “pragmatic” strategies from metacognitive strategies differ according to gender and reading rate and also ability of using “analytical" skills differ based on reading rate. The scores obtained from “Metacognitive Competency Questionnaire subscales except “arrangement process“ subscale, differed according to habit of reading book. Especially the scores obtained from "Strategy Use" sub-scale scores significantly differed according to gender, attendent university and reading habits.

PDF Formatında İndir

Download PDF