image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Adaptation of Academic Self-Efficacy Scale into Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Morgan ve Jinks (2003) tarafından geliştirilmiş olan “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği’nin (AÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon .95 olduğundan bu formlar eşdeğer kabul edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara iline bağlı 3 merkez ilçedeki 4 ilköğretim okulunun 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarında öğrenim gören 380 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal ölçekteki gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu, ancak 3. Faktörün farklı bir faktör oluşturduğu görülmüştür. Faktörler; yetenek, ortam ve eğitimin kalitesidir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Ölçeğin Türkçe formu için güvenirliği, testin tekrarı yöntemiyle .80 ve Cronbach alfa iç tutarlık yöntemiyle .82 olarak bulunmuştur
Alternatif Dilde Özet: Purpose of this study is to adapt Academic Self-efficacy Scale into Turkish, determine validity and reliability of the scale developed by Morgan and Jinks (2003). Because of the correlation between the marks obtained from the English and Turkish Forms of the scale is .95, both of these forms were accepted as equivalent. Working group of the study included 380 students who were attending 5th, 6th, 7th, and 8th grades of four different primary schools in three counties of Ankara. Structural validity of the scale determined through exploratory and confirmatory factor analysis. As a result of exploratory factor analysis, it was seen that scale has three factor structure as it was original, but the third factor formed different factor. Factors were ability, context, and educational quality. Scale's reliability of Turkish form was determined as .80 with repetition and through Cronbach alfa inner reliability technique as .82.

PDF Formatında İndir

Download PDF