image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation on Couples’ Perceived Social Support In Terms of Some Certain Characteristics of the Family
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmada, eşlerin algıladıkları sosyal desteğin ailenin bazı özelliklerine göre değişip değişmediği; eşlerin evlilik uyumları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinin merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarındaki anasınıfına devam eden altı yaş grubunun anne ve babaları oluşturmaktadır (N=102). Araştırma sonucuna göre, ailelerin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında; ebeveynlerin evlenme biçimleri, evlilik süresi ve sosyoekonomik düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.05.Ailelerin evlilik uyumları ile sosyal destek kaynakları arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01).
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was examined that whether perceived social support changes According to some of the characteristics of the family and the relationship between parents’ marital adjustment and their perceived social support. The universe of this study was composed of the parents of preschoolers, aged six, enrolled in public schools in the central districts of Ankara. The sample of this study consisted of 102 parents. Results revealed that according to parents’ marriage type, years of marriage and socioeconomic status there was a significant difference Multidimensional Scale of Perceived Social Support scores (p<0.05). It was also determined that there was a significant positive relationship between parents’ marital adjustment and social support sources (p<0.01).

PDF Formatında İndir

Download PDF