image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış Açıları (Boylamsal Bir Çalışma)
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Perspectives of Teacher Trainees’ Regarding the Concept of “Child” by Means of Metaphors (A Longitudinal Study)
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, öğretmen adaylarının çocuk kavramı hakkındaki düşüncelerinin davranışçı felsefe ve yapısalcı felsefeye göre birinci sınıftaki ve dördüncü sınıftaki değişimini mecazlar yoluyla ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya bir devlet Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 2007-2011 yılları arasında eğitim görmüş 104 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına, başında “çocuk ….. gibidir; çünkü……” yazılı bir kağıt kullanılmıştır. Bu kağıt doküman olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde nitel ve nicel analiz teknikleri uygulanmıştır. Mecazlar nitel veri analizi ilkelerine göre analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının okudukları program ile dördüncü sınıfta kurdukları mecazların felsefi temelleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını anlamaya yönelik olarak Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının çocuk kavramı hakkında kurdukları mecazların felsefi temellerinde önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının programları ile son sınıfta kurdukları mecazların felsefi temelleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study was carried out to reveal the changes related to the “child” concept of the teacher trainees through metaphors in their first and forth years based on behaviourism and constructivism. 104 teacher trainees studying at the faculty of education of a state university between 2007 and 2011 participated in the study. As a data collection tool, teacher trainees were given a paper on which “a child is like…; because…” was written. This paper was accepted as a written document. Qualitative and quantitative techniques were carried out in order to analyse the data. The metaphors gathered through the papers were analysed according to qualitative analysis principles. Kruskal-Wallis H Test was performed in order to find out whether the relation between the departments of the teacher trainees and the philosophical foundations of the metaphors they devised was significant. As a result of data analysis, it was observed that there was not an important change in the philosophical foundations of the metaphors devised by the teacher trainees regarding the concept of “child”. In addition, there was not a significant difference between the departments of teacher trainees and the philosophical foundations of the metaphors they devised in their final year.

PDF Formatında İndir

Download PDF