image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: School Vandalism Perceptions of General High School Students
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, genel lise öğrencilerinin okul tahripçiliği algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma verilerinin toplanmasında, Oruç (2008) tarafından geliştirilen “Okul Tahripçiliği Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketler, evren olarak belirlenen Sincan İlçesi’nde bulunan genel liselerin tümünden örneklem olarak alınan 1246 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemleri t-testi ve One Way ANOVA ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin tahripçilik davranışını algılama düzeyleri ile “sınıf düzeyi”, “ailedeki birey sayısı”, “annenin eğitim düzeyi” değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, ilgili değişkenlerin düzeyi arttıkça öğrenciler, tahripçilik davranışının daha az yaşandığını belirtmektedirler. Ayrıca kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre okulda daha çok tahripçilik yaşandığını ifade etmektedirler.
Alternatif Dilde Özet: The goal of this study is to determine school vandalism perceptions of general high school students and to develop solution offers according to the data obtained. Collecting research data, “Questionnaire of School Vandalism” which is improved by Oruç (2008) were used. The questionnaires that were determined as universe were applied to 1246 students in Sincan District. Secondary problems of the research were analyzed with t-test and One Way ANOVA. As a result of research, significant differences was found among students’ perceptions level regarding vandalism and the variances as “class level”, “number of family members”, “economical level of family” and “mother’s educational level”. According to this finding as long as the levels of the related variances increase, the students express that vandalism are less performed. Additionally, female students comparing to male students say that there are much vandalism in the school

PDF Formatında İndir

Download PDF