image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Examination of the Culture Perception of the Elementary 8th Grade Students
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kültür kavramına ilişkin algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada, görüşme tekniği ve yazılı anlatım kullanılarak veriler toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin, kültür kavramıyla ilgili farklı tanımlamalarda bulundukları ve kültürü geçmişle ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Ana-baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin kültürü geçmiş ve günümüz ile ilişkilendirebilme düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların farklı öğretim kademelerinde de planlanması konuyla ilgili bütünlüğün sağlanması açısından önemli olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This study has been made in order to examine the perceptions of elementary 8th grade students related to the concept of culture. In the study in which qualitative research model has been used, data have been gathered by using the interview technique and written expression, and the data that have been obtained have been analyzed by using the descriptive analysis method. As a result of data analysis, it has been determined that the students make different definitions related to the concept of culture, and that they associate culture with the past. It has been determined that higher the level of education of the parents, the more elevated the degree of ability of the students to associate culture with the past and the present. Planning the studies in this direction also in different education levels will be significant in terms of providing the integrity related to the subject.

PDF Formatında İndir

Download PDF