image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 1
Makale Başlık: Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Relationship between Self-esteem, Life Satisfaction of Riot Policemen and Their Approach to Dealing with Stress
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Çevik kuvvet görevlilerinin benlik saygıları ile yaşam doyumu ve stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Veriler Benlik saygısı, yaşam doyumu ölçeği ile stresle başa çıkma tutumları envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Toplam 202 erkek katılımcının, % 88 ‘i 20–30, yaş arası geri kalanı ise 30 ve üzeridir. %62.2’si ön lisans, %37.8’i ise lisans eğitimlidir. Sonuçlara göre, benlik saygısı ile yaşam doyumu arasında pozitif, stresle başa çıkma ölçeği alt boyutlarından aktif planlama, dış yardım arama, dine yönelim, kabul bilişsel yardım arasında pozitif yönlü ve kaçma soyutlama, kaçma soyutlama biyokimyasal alt boyutları arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yaşam doyumu puanları ile stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından aktif planlama ve dış yardım arama boyutlarında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüştür. Stresle başa çıkma benlik saygısını yordamaktadır. Yapılan regresyon analizinde, aktif planlama (β=-.082) ve dış yardım arama (β=.241) alt boyutlarının benlik saygısı üzerinde önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Main objective of this study is to examinate of relationship between self-esteem, life satisfaction of riot police and their approach to dealing with stress. Research data has been obtained through using self-esteem scale and inventory of approach to dealing with stress. The first finding is that there is a positive and meaningful relationship between self-esteem of riot police and their life satisfaction. As the self-esteem increases, so the life satisfaction does. The second finding is that while there is a positive relationship between self-esteem and active planning, searching for outside help, inclination to religion and cognitive help, three of which are subdimensions of approach to dealing with stress. There is a negative relationship between self-esteem and subdimensions of escaping, abstracting. As a result of regression analysis, it has been found that subdimensions of active planning (ß=-.082) and searching for outside help (ß=.241) are important interpreters of self-esteem.

PDF Formatında İndir

Download PDF