image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2019/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Deniz ve Kent Yaz Okulunun Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Deniz ve Kente Yönelik Tutum ve Algılarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Sea and the City Summer School on Gifted and Talented Middle School Students’ Attitudes and Perceptions towards the Sea and the City
Makale Eklenme Tarihi: 9.12.2019
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Denize kıyısı olan kentlerde yaşayan bireylerin deniz ve kent etkileşimini anlamaları önemlidir. Deniz ve kent etkileşimini yoğun olarak içeren bir kent olan İstanbul’da yaşayan öğrencilerin bu etkileşimi farklı açılardan deneyimlemeleri anlam taşımaktadır. Çalışmanın amacı, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu çağrısı kapsamında desteklenen “Boğazın Çocukları Kenti Denizle Tanıyor” isimli proje için geliştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, özel yetenekli öğrencilerin deniz, kent, çevre ve fen konularındaki tutum ve algılarına etkisinin incelenmesidir. Katılımcılar, İstanbul’da bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerine devam etmekte olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan projeye toplam 78 (28 ve 50 sırasıyla) özel yetenekli öğrenci katılmıştır. Farklı disiplinlerden seçilen etkinlikler, “deniz ve kent” teması etrafında yapılandırılarak geliştirilmiş ve 6 günlük yaz okulu boyunca katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmada, öncelikle katılımcıların deniz ve kent ile ilgili deneyimleri araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan Deniz ve Kent Deneyim Anketi ile ölçülmüştür. Ardından çalışmaya katılan öğrencilerin deniz ve kent etkileşimine yönelik tutumlarını ölçmek üzere katılımcılara uygulama öncesi ve sonrası Deniz, Kent, Çevre, Fen Tutum Ölçeği verilmiştir. Ayrıca katılımcıların deniz ve kent etkileşimine yönelik algıları araştırmacılar tarafından uyarlanan ve dört açık uçlu sorudan oluşan Deniz ve Kent Etkileşimi Algı Anketi ile uygulama öncesi ve sonrası ölçülmüştür. Son olarak, uygulama sonunda, katılımcıların program hakkındaki görüşleri dokuz açık uçlu sorudan oluşan Deniz ve Kent Değerlendirme Anketi ile alınmıştır. Katılımcıların açık uçlu sorulardan oluşan anketlere verdikleri cevaplar içerik analizi yapılarak; Deniz, Kent, Çevre, Fen Tutum Ölçeği’ne verdikleri cevaplar ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre her iki yılda da, katılımcıların deniz ve kente yönelik tutumlarında gelişme ve deniz ve kent bağlamında yaşanan sorunlara yönelik algılarında artış olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerden alınan görüşlere göre, iletişim becerileri ve proje temaları ile ilgili konularda özgüvenlerinin arttığı tespit edilmiştir. Deniz ve kent temalı etkinliklerin yaygınlaştırılarak denize kıyısı olan diğer kentlerde de uygulanması önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: It is important for individuals who live in cities near the sea to understand the interaction between sea and city. Since Istanbul is a city where sea and city interaction is heavily encountered, it is crucial for the students who live in İstanbul to experience this interaction from different perspectives. The aim of this study was to investigate the effects of science and arts activities that were developed for the project, entitled “The Children of the Bosphorus Explore the City Through Sea” funded by TUBITAK 4004 - Environmental Education and Science School, on students’ attitudes towards and perceptions of sea, city, science and environment. Participants consisted of 5th through 8th grade students attending Science and Art Centers in Istanbul. In the years 2016 and 2017, a total of 78 (28 and 50, respectively) gifted and talented students participated in the study. The activities were selected from different disciplines and developed around the theme of “sea and city”. First of all, participants’ experiences about the sea and city were measured by The Sea and the City Experience Questionnaire. In order to measure the participants’ attitudes towards the sea and the city interaction, The Sea, City, Science and Environment Attitude Scale was administered before and after the implementation. In addition, in the beginning and at the end of the implementation, participants’ perceptions regarding the sea and the city interactions were measured by The Sea and the City Interactions Perceptions Questionnaire which included four open-ended questions and adapted by the researchers. Finally, participants’ views about the implementation were collected by The Sea and the City Evaluation Form which consisted of nine open-ended questions, given at the end of the implementation. Findings of the study suggested that participants’ attitudes towards sea and city interaction and their perceptions about the problems related with it increased in both years. Based on participants’ self-reports, their communication skills and self-esteem on the topics of the project theme improved.

PDF Formatında İndir

Download PDF