image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2019/7
Sayı: 2
Makale Başlık: 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına REACT Modelinin Uygunluğunun İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Appropriateness of REACT Model to the 2018 Science Curriculum
Makale Eklenme Tarihi: 9.12.2019
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmanın amacı bağlam temelli öğretim REACT modelinin Fen Bilimleri dersi öğretim programına uygunluğunu incelemektir. Bu çalışmada 2018 Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri dersi öğretim programı incelenmiş olup programda Fen Bilimleri dersi hedeflerine ulaşabilmek için kullanılması uygun görülen öğretim yöntem ve teknikleri değerlendirilmiştir. Programda yer alan bilişsel süreç becerilerinin, yaşam becerilerinin, mühendislik becerilerinin öğrencilere kazandırılabilmesi için bağlam temelli öğretim yaklaşımı REACT modelinin programa uygunluğu konusunda değerlendirme çalışması yapılmıştır. REACT modeli uygulama basamakları incelendiğinde 2018 MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında dersin yürütülmesinde kullanılması uygun görülen proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve argümantasyon tabanlı öğrenme yöntemlerinin REACT modeli basamakları içerisinde bulunduğu yorumu yapılabilir. Yapılandırmacı yaklaşım içerisinde yer alan bağlamların derslerin yürütülmesinde kullanılmasının öğrencilerin derse karşı ilgisine, başarılarına ve motivasyonlarına katkısı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bağlam temelli öğretim yaklaşımı REACT modeli Fen Bilimleri öğretim programında yer alması gereken yaklaşımlardandır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to examine the relevance of REACT model to science education curriculum. In this study, 2018 Ministry of National Education Science Education program is examined and the teaching methods and techniques which are considered suitable for the use of science targets have been evaluated. The conformity of the context-based teaching approach REACT model has been evaluated in order to provide the students with cognitive process skills, life skills and engineering skills. When the application steps of REACT model are examined, it can be interpreted that project based learning, problem based learning, and cooperative learning and argumentation-based learning approaches which are used in the course of 2018 Ministry of National Education are included in REACT model steps too. It is a known fact that the use of contexts within the constructivist approach in the teaching of the lessons contributes to the interest, success and motivation of the students. Therefore, the REACT model of context-based teaching approach is one of the approaches to be included in the science curriculum.

PDF Formatında İndir

Download PDF