image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 3
Makale Başlık: Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yaşadıkları Sosyal Sorunlar ve Baş Etme Yolları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Social Problems and Coping Mechanisms in Families of Children with Special Needs
Makale Eklenme Tarihi: 2.9.2019
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Betimleyici tipte olan nitel araştırmada Otizm ve Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocuğa sahip ailelerin çocuklarının engel durumu ile ilgili sosyal ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlarla baş etme yollarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma Malatya ilinde bulunan bir Nisan, 2018 yılında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi 6 anne ve 4 babadan oluşmuştur. Anne ve babalarla iki farklı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniklerini kullanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan temalar iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır: Sosyal dışlanma ve izolasyon ve baş etme yolları. Sosyal dışlanma ve izolasyon teması için yedi alt kategori belirlenmiştir. Bu kategorilerden bazıları: Sosyal kabul ve destek görmeme; bulaşıcı hastalık gibi görülmesi; damgalanma/etiketlenme; sorunun bireyselleştirilmesidir. Baş etme yolları teması için ise dört alt kategori belirlenmiştir: Dernekleşme; Özel gereksinimi olan çocuğa sahip diğer ailelerle sosyalleşme; kamusal alanda görünmez olmaya çalışma; dini değerler. Araştırmanın verileri değerlendirildikten sonra ailelerin, sosyal izolasyon ve dışlanmayla baş edebilmeleri için çok yönlü sosyal programlarla desteklenmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This qualitative descriptive study aims to determine the problems in social relations faced by families with special needs regarding their children’s impairment, and to examine the ways to cope with these problems. The study was conducted in April 2018, Malatya, Turkey. The study sample included 6 mothers and 4 fathers, and 2 focus group interviews were performed with them. Data were analyzed using descriptive analysis techniques. The themes determined were: (1) Social exclusion and isolation and (2) coping mechanisms. 7 sub-categories were identified under social exclusion and isolation. Some of these categories included lack of social acceptance and support, being perceived as an infectious disease and stigmatization/labeling. Furthermore, 4 sub-categories were identified under coping mechanisms: Establishment of association; socialization with other families who have children with special needs; trying to be invisible in public places and religious values. The families should be supported through multi-faceted social programs to cope with social isolation and exclusion.

PDF Formatında İndir

Download PDF