image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Fen Bilimleri Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar: Nitel Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.08.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Fen Bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunları öğretmen görüşlerine göre ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma kapsamında durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kilis il merkezindeki ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokullarda görev yapan 15 Fen Bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından içerik analizi yoluyla incelenerek frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Fen Bilimleri dersinin öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunların başında bu öğrencilerin Türkçe dil problemi, kültürel farklılık ve uyum sorunu ile materyal eksikliğinden dolayı farklı materyallerden yararlanamama gibi problemlerin olduğu bulunmuştur. Fen Bilimleri dersinin kazanımlarının Suriyeli öğrenciler için ağır olduğu, dersin içeriğinin ağır olduğu, konuların yetiştirilemediği, içeriğin daha fazla görselleştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Okulların materyal ve laboratuvar desteği sağlaması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığının hem öğrenciler, hem aileleri hem de öğretmenler için uyum faaliyetleri yapması gerektiği, materyal desteği sağlaması, kitapları uygun hale getirmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerin Fen Bilimleri dersini daha kolay anlamaları için en çok gösterip yaptırma, anlatım, soru cevap, drama, deney, işbirlikli öğrenme gibi yöntem ve teknikler kullandıkları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF