image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynler İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışmas
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.08.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Eğitimin en önemli üç temel ayağından biri de ailedir. Çocuğun okula başladığı andan itibaren ailenin de içinde bulunduğu çalışmalara yer verilmesi eğitimin niteliği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi alanında 2010-2016 yılları arasında ebeveynlerle yapılmış lisansüstü tezlerin tematik dağılımlarını belirlemek için meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2010-2016 yılları arasında erken çocukluk eğitimi alanında yapılmış 757 Lisansüstü tez oluştururken, örneklemini ise erken çocukluk eğitimi alanında ailelerle yapılmış 71 yüksek lisans tez ve 12 doktora tezi olmak üzere toplamda 83 Lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil olan tezlerin incelenmesinde nitel veri analiz yöntemlerinde doküman analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışmaya dâhil edilen tezlerin 61’inin nicel araştırma yöntemleri ile 14’ünün nitel araştırma desenleri ile geriye kalan sekiz (8) lisansüstü tezin ise karma araştırma yöntemi ile yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte yapılan lisansüstü tezlerin büyük bir çoğunluğunun (75) herhangi bir destek alınmadan yapıldığı, sekiz (8) tezin ise Üniversitelerin bilimsel araştırma proje birimleri (BAP) tarafında desteklendiği bulunmuştur. Ayrıca ebeveynlerle yapılan tezlerin çoğunluğu ebeveyn tutumları ile ilgiliyken özellikle nitel ve karma desenli çalışmalarda farklı değişkenlere göre ebeveyn görüşlerine de başvurulduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF