image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2019/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yaşam Boyu Öğrenme Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Examination of the Science Curriculum Acquisitions in Terms of Lifelong Learning Competences
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan İlkokul (3-4.Sınıflar), Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8.sınıflar) fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirlenen yaşam boyu öğrenme anahtar yetkinliklere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma deseni içerisinde yer alan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise betimsel analizi ile çözümlenmiştir. Fen bilimleri öğretim programında yer alan kazanımlarda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirlenen yaşam boyu öğrenme anahtar yetkinliklerinin görülme sıklığı frekans (f) ve yüzde (%) değerleriyle ortaya koyulmuştur. Bu araştırmayla fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının en fazla matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler alanına ait yetkinlikle eşleştiği, daha sonra sırasıyla öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, anadilde iletişim yetkinliği, insiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği alanları ile eşleştiği belirlenmiştir. Yabancı dillerde iletişim yetkinliği ile eşleşen herhangi bir kazanıma rastlanmamıştır. Dijital yetkinliğe 8. sınıftaki sadece bir alt kazanımda, kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğine ise 8. sınıftaki 2 alt kazanımda yer verildiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde fen bilimleri öğretim programındaki kazanımların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirlenen yaşam boyu öğrenme anahtar yetkinliklere daha iyi hizmet edebilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to examination the science curriculum acquisitions of Primary School (3-4th grades), Middle School and Imam Hatip Secondary School (5-8th grades) published by the Ministry of National Education in 2018 according to lifelong learning key competences specified in the Turkey Qualifications Framework. For this purpose, the method of document review, under the auspices of qualitative research design, was used. Data were analyzed using descriptive analysis techniques. To this end, the presence of lifelong learning key competences were determined using frequency (f) and percentage (%) values. Results showed that the science curriculum acquisitions matched most with the mathematical competence and basic competences in science and technology. These were followed by learning to learn competences, social and civic competences, communication in the mother tongue competence, sense of initiative and entrepreneurship competence. No acquisitions were found to match with communication in foreign languages competence. As well, digital competence was included as only one sub-achievement in the 8th grade, and cultural awareness and expression competence was included in the 2 sub-gains in the 8th grade. Based on the research results, a variety of recommendations are made for science curriculum acquisitions to better support lifelong learning key competences determined in the Turkey Qualifications Framework.

PDF Formatında İndir

Download PDF