image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2019/4
Sayı: 2
Makale Başlık: İlkyazma Öğretimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teaching of Primary Writing
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2019
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Yazma, bireyi geliştiren ve geleceğine yön veren becerilerin başında gelmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yazma becerileri erken yaşlardan itibaren geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yazma zihinsel, görsel-algısal ve fiziksel olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar düz bir çizgi şeklinde değil iç içe geçmiş halkalar halindedir. Yazma sırasında bir taraftan zihindeki bilgi ve beceriler harekete geçirilmekte, bir taraftan görsel-algısal kontrol yapılmakta, bir taraftan da fiziksel beceriler kullanılmaktadır. Yazma sürecinin başlangıcını ilkyazma öğretimi oluşturmaktadır. İlkyazma öğretiminde zihinsel, görsel-algısal ve fiziksel alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Zihinsel alanda her harfin görüntüsünü zihne yerleştirme, yazı programı oluşturma ve yönetme işlemlerine yer verilmektedir. Görsel-algısal alanda gözlerin eli ve kalemi izlemesi, yazılanları okuması ve denetlemesi üzerinde durulmaktadır. Fiziksel alanda ise elin kalemi kâğıt üzerinde hareket ettirmesi ve harfleri doğru üretmesine çalışılmaktadır. Etkili bir ilkyazma öğretimi için her alana önem verilmekte ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişim durumu izlenmektedir. Öğretmenlerin üç alanda da geliştirilecek becerileri iyi bilmeleri ve titizlikle uygulamaları beklenmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Writing is a very important skill for that develop the individual and a guide for his future. Therefore, it is emphasized that students' writing skills should be developed from an early age. Writing is composed of three components: mental, visual-perceptual and physical. They are not in the form of a straight line, but in nested rings. During the writing, the knowledge and skills in the mind are activated, on the one hand visual-perceptual control is made and on the other hand physical skills are used. The beginning of the writing process is the start with the teaching of writing. There are many studies are done about teaching of writing in three areas as mental, visual-perceptual and motor at the early period. The mental field is the area where letters to be written are placed in memory, the process of motor program is organized and managed. The visual-perceptual field is the area where the eye follows the hand and the pen, and reads and supervises the writings. The physical field is where the hand moves the pen on the paper and the letters are produced. In order to teach an effective pre-writing, every field should be given importance and the development of writing skills should be monitored. Teachers are expected to improve their skills and apply them meticulously.

PDF Formatında İndir

Download PDF