image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Farklı Seviyelerde Tenis Oynayan Türk Tenisçilerinin Beden İmgelerinden Memnuniyet Düzeylerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Body Image Satisfaction among the Different Levels of Turkish Tennis Players as a Function of Gender
Makale Eklenme Tarihi: 8.5.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma farklı seviyelerde tenis oynayan Türk üniversite öğrencilerinin beden imgelerinden hoşnut olma düzeylerini cinsiyet açısından araştırmak için tasarlanmıştır. Bu çalışma ayrıca farklı düzeydeki tenis oyuncularının beden imgelerinden hoşnut olma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara ilindeki Orta Doğu teknik Üniversitesi’nde okuyan 77 erkek 75 kadın olmak üzere toplam 152 üniversite öğrencsi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve türkçeye uyarlanan ‘Berscheid, Walster ve Bohrnstedt Beden İmgesi Anketi’ kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde iki yönlü ve 7X2 ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin beden imgelerinden hoşnut olma düzeylerinin cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmektedir. Diğer taraftan katılımcıların tenis oynama seviyeleri ve beden imgelerinden hoşnut olma düzeyleri arasında anlamlı bir farkındalık bulunmaktadır
Alternatif Dilde Özet: The study designed to investigate the role of playing tennis on Turkish university students’ body image satisfaction as a function of gender. The present study also aimed to find out differences in body image satisfaction scores between different levels of tennis players. Data were obtained from 152 (77 male, 75 female) different levels of tennis players who are volunteer undergraduate university students from Middle East Technical University (METU) in Ankara, Turkey. In this study, data were gathered by administering two instruments, namely, Turkish version of Body Image Satisfaction Questionnaire and Demographic Information Form which was developed to collect personal information. A two-way ANOVA and 7X2 ANOVA were performed to analyze data. According to results there was no significant effect for gender on body image satisfaction scores. However, it can be stated that there was a significant difference between body image satisfaction scores and participants’ tennis ability levels.

PDF Formatında İndir

Download PDF