image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 14 Haftalık Voleybol Dersinin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of 14 Weeks Volleyball Course on Physical Education Teacher Education Students’ Content Knowledge
Makale Eklenme Tarihi: 8.5.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Voleybol, ortaokul ve lise beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının yanı sıra beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların lisans programlarında da yer almaktadır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olmadan önce yeterli voleybol alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, voleybol dersini yeni tamamlamış beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin voleybol alan bilgisi düzeyinin incelenmesidir. Çalışmaya 15 kadın ve 23 erkek, toplam 38 beden eğitimi ve spor öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak voleybol genel alan bilgisi testi ve içerik haritası kullanılmıştır. Toplanan veriler bağımlı örneklem t-testi ve tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre katılımcıların genel alan bilgisi istendik düzeye ulaşırken (% 75 ve üzeri), özelleşmiş alan bilgisi değerleri beklenen düzeyin (3.0 ve üzeri) oldukça altında bulunmuştur. Sonuç olarak, genel alan bilgisi odaklı bir ders sonrası öğretmen adaylarının genel alan bilgisi düzeyleri de anlamlı olarak artmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim kalitesini doğrudan etkileyen özelleşmiş alan bilgisi de ancak ona odaklanan içerik ve uygulamalarla kazandırılabilir.
Alternatif Dilde Özet: Volleyball course takes place on secondary and high school curriculums. It also takes place on physical education teacher education undergraduate programs. Physical education teacher education students are supposed to have volleyball content knowledge before graduating teacher education programs. This study aims to examine physical education teacher education students’ volleyball content knowledge level after they newly completed volleyball course. Participants were 15 female and 23 male, totally 38 students. Data were collected with volleyball common content knowledge test and content map. Paired sample t-test and descriptive statistics were utilized for statistical calculations. Results showed that while participants reached expected common content knowledge level (70% and over), their specialized content knowledge levels were lower than expected (3.0 or over). As a conclusion, common content knowledge focused course increased physical education teacher education students’ common content knowledge level. Specialized content knowledge which directly affects physical education teacher education students’ quality can be obtained by content and applications focusing on it.

PDF Formatında İndir

Download PDF