image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2018/5
Sayı: 9
Makale Başlık: Kronolojik Sûre Tertibi Çalışmalarına Etkisi Bağlamında İhtilafa Sebep Olan Nüzûl Rivâyetleri Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Assessment Of The Influence Of Contradıctory Narratıves Of Revelatıon To The Works On The Chronologıcal Arrangement Of Surahs
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada sûrelerin nüzûl zamanlarını ve sıralarını tespit etmeye yönelik çalışmalarda ortaya çıkan farklılıklar ile bunların sebepleri ortaya konulmuş ve bu türden çalışmalarda elde edilen sonuçların sıhhati değerlendirilmiştir. Kur’ân’ın daha iyi ve doğru anlaşılması, öncelikle indiği döneme dair söylemlerinin bilinmesine bağlıdır. Bu da sebeb-i nüzûl rivâyetleri ile kronolojik çıkarımlar yapmaya elverişli diğer rivâyetlere müracaatı, dolayısıyla da âyet ve sûrelerin ne zaman ve hangi muhataplara seslendiğinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bakış açısı her ne kadar makul ve isabetli gözükse de bu türden bir çalışmanın ve elde edilecek sonuçların tutarlılığı genellikle tartışmalıdır. Çoğunlukla rivâyetlerle ilgili problemler olmak üzere, araştırmacının rivâyetlere yaklaşımı ve tercihleri de sonucu etkileyen faktörler arasındadır. Buna rağmen yapılan çalışmaların Kur’ân’ı anlama noktasında önemli katkılar sunduğu ve ilgili çalışmaların gelecekteki seyrine altyapı oluşturduğu muhakkaktır. Çalışmamızda konuyla ilgili genel bir girişten sonra yaptığımız araştırmalardan elde edilen tespitlerle birlikte, özellikle rivâyetler açısından bu tür çalışmaları zorlaştıran faktörler örnekleriyle ortaya konulmuş ve çalışmaların sonuçları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Yaptığımız çalışmanın, konuyla ilgili araştırma yapacaklara ve yapılan araştırmaların sonuçları hakkındaki değerlendirmelere yaklaşım konusunda bakış açısı kazandıracağını ümit ediyoruz.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the different results that have arisen in studying to determine the times and rankings of the Qur'anic surahs have been examined. The causes of these outcomes have been determined and their reliability has been assessed. The better and correct understanding of the Qur'an depends on the knowledge of what it says to the people in the time period it was being revealed. This situation makes it compulsory to refer to the narrations regarding the time and the persons the verses are related to. Although this viewpoint seems to be reasonable and accurate, the difficulty of such a study and the consistency of the results to be obtained are often controversial. Problems are mostly related to narratives, but the researcher's approach to narratives and his/her preferences also influence the result. Nevertheless, it is clear that the studies carried out constitute important contributions to the understanding of the Qur'an and that they constitute the infrastructure for future studies in this field. After a general introduction to the subject, this study puts forward possible factors that make such studies difficult by giving examples, especially in terms of narratives, and makes evaluations on the results of these studies. We hope that this study will be useful for researchers interested in the subject and will provide a perspective on the evaluations made in the field of chronological arrangement of verses.

PDF Formatında İndir

Download PDF