image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Futbolcularda Farklı Düzlemlerde Yapılan Pliyometrik Antrenmanların Sürat ve Kuvvet Performansına Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects to Speed and Strength Performance of Pliometric Training at Different Planes in Football Players
Makale Eklenme Tarihi: 1.4.2018
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu çalışma, futbolcularda sagittal ve forantal düzlemde yapılan pliyometrik çalışmaların sürat ve kuvvet performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmaya Galatasaray futbol takımının altyapısında ve yaşları ortalaması 18,25±0,6 olan 60 sporcu katıldı. Gruplar rastgele yöntemle eşit olarak sagittal grup (SG), frontal grup (FG) ve kontrol grubu (K) olarak üç gruba ayrıldı. SG ve FG haftalık antrenmanlarına ek olarak pliyometrik çalışma yapmalarına rağmen K grubu herhangi bir çalışma yapmadı. Sekiz hafta süren çalışmanın öncesinde ve sonrasında vücut kompozisyonu ölçümlerinin yanı sıra sürat ve kuvvetle ilgili; bacak kuvveti, durarak uzun atlama, 10 metre ve 35 metre sürat testleri ve T testi ölçümleri yapıldı. İstatistiksel analizde SPSS 20 paket programı kullanıldı. Ölçümler arasındaki farkın değerlendirilmesi için T Testi yapıldı ve anlamlılık düzeyi p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede SG’ de; T drill, 10 metre sürat, durarak uzun atlama, sırt bacak kuvvetlerinde anlamlı bir fark gözlendi (p<0,05). Ancak 35m sürat testinde ise fark yoktu. Yine FG’ de T dril, durarak uzun atlama ve bacak kuvveti testlerinde anlamlı fark gözlendi (p<0,05). 10m sürat, 35m sürat ve durarak uzun atlama testlerinde ise anlamlı fark yoktu. Sonuç olarak sagittal ve frontal düzlemde yapılan pliyometrik çalışmalarda test değerleri değişiklikler gösterse de benzer sonuçlar ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study was carried out to determine the effects of pliometric studies on the speed and strength performance of football players in sagittal and forentral plane. 60 athletes participated in the research and the average age of the team was 18.25 ± 0.6 year. The football players were randomly divided into three groups: sagittal group (SG), frontal group (FG) and control group (K). Although SG and FG groups did pliometric training in addition to their weekly training, K group didn’t any training. Body composition measurements, leg strength, standing long jump, 10-meter speed, 35-meter speed, and T-test measurements were performed before and after eight weeks of study. SPSS 20 package program was used for statistical analysis. A T test was performed to assess the difference between the measures and the level of significance was assessed at p <0.05. T drill, 10 meter sprint, long jump, standing long jump were significantly different in SG. (p <0.05). However, there was no difference in the 35m speed test. Again, there was a significant difference T drill, long jump and leg strength in FG. (p <0,05). There was no significant difference in the 10m speed, the 35m speed tests and the long jump test. As a result, test results showed similar results in pliometric studies in the sagittal and frontal planes.

PDF Formatında İndir

Download PDF