image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye'de spor yönetimi değerlendirmesi: Spor yöneticisi görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sport Administration Evaluation in Turkey: Views of Sports Managers
Makale Eklenme Tarihi: 1.4.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, gelişen spor sektörü üzerinde son derece önemli olan yöneticilerin, Türkiye' deki spor yönetimini değerlendirmesi ve başarıdaki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye de kendi alanlarında son derece önemli işlere imza atmış 6 (4 Erkek, 2 Kadın) spor adamı ile görüşme yapılmıştır. Gönüllü katılımcılar ile kendi tercih ettikleri gün ve yerlerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “görüşme” yöntemi seçilmiştir. Verilerin analizinde araştırmacıya görüşme ve gözlem sürecinde kullandığı soruları ya da boyutları dikkate alarak sunum yapma olanağı tanıyan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.Nitel yöntemle yapılan araştırmanın verileri, NVIVO 10 programı ile çözümlenmiştir. Görüşmeler sonucu spor yönetiminin etkilediği ve etkilendiği düşünüldüğü araştırma bulguları eğitim, ekonomi, siyasal, toplumsal, uluslar arası temsiliyet, branşlar arası farklılıklar ve özellikle vurgulanmak istenenler temaları altında toplanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study was carried out to evaluate the sport management in Turkey and to reveal its effect on success. For this purpose, interviews were held with six (4 male, 2 female) sportsmen in Turkey who have accomplished very important works in their fields. Interviews were held with the volunteers on the days and places of their choice. The survey method was chosen as the data collection tool in the research. In the analysis of the data, a descriptive analysis method was used, which allows the researcher to make a presentation by considering the questions or dimensions used in the interview and observation process. The data of the research made by the qualitative method were analyzed with NVIVO 10 program. The findings of the research, which were thought to be influenced by and influenced sport management, were collected under the themes of education, economy, political, social and international representation, differences between branches, and those worth-emphasizing. As a result of research, it was seen that a well arranged sport management was very important to primarily help managers to educate themselves and be up to date, to make sports politics in an applicable organisation, to keep the distance between politics and sports, and to make economic transfers among branches within a plan.

PDF Formatında İndir

Download PDF