image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin siber aylaklık davranışları
Makale Alternatif Dilde Başlık: In-Class Cyberloafing among Undergraduate Students of Physical Education and Sports Teaching Department
Makale Eklenme Tarihi: 1.4.2018
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin siber aylaklık düzeyleri araştırılmaktadır. Öğrencilerin ders esnasında daha çok hangi siber aylaklık davranışlarını gösterdiklerinin belirlenmesi, bu davranışların öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşma durumunun tespit edilmesi ve buna karşı nasıl tedbirler alınacağı hususunda önerilerde bulunulması bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Siber Aylaklık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 0,87 olarak elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi ise anketleri eksiksiz dolduran 112 öğrencidir. Veriler SPSS paket programı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin siber aylaklık davranışları sıralamasının başında anlık mesajlaşma gelmektedir. İkinci sırada spor içerikli sitelerin ziyareti ve üçüncü sırada telefonla konuşma gelmektedir. Öğrencilerin siber aylaklık davranışı düzeyi orta olarak bulunmuştur. Demografik özelliklere göre yapılan karşılaştırmalara göre kız öğrenciler internet üzerinden daha fazla dosya (müzik, yazılım, video gibi) indirmekte ve daha fazla alışveriş yapmaktadırlar.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the level of cyberloafing of the students enrolled in Physical Education and Sports Teaching Department was investigated. The main purpose of this research was to determine the students' cyberloafing behaviors during the lesson, to compare these behaviors according to the demographic characteristics of the students, and to make suggestions about how to take measures against this issue. “Cyberloafing Scale” was used to gather data. The Cronbach Alpha Coefficient of the scale was 0,87. The population of the study was comprised of the students enrolled in the Physical Education and Sports Teaching Department of Atatürk University. The sample consisted of 112 students who responded the questionnaires thoroughly. The data were analyzed using SPPS package program. When we ranked students’ cyberloafing behaviors, instant messaging was at the top, visiting web sites with sports context was the in second place, and talking by phone was in third place. The level of cyberloafing behaviors of the students was found as moderate. Female students downloaded more files (e.g., music, software, video) and shop online more than male students.

PDF Formatında İndir

Download PDF