image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 30.03.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Çocuğa erken yıllardan itibaren kazandırılan değerler ilerleyen yıllarda toplumsal norm ve kuralların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, araştırmada 2013 yılında güncellenen ve uygulanmaya başlanan Okul Öncesi Eğitim Programı 2013’de yer alan kazanım ve göstergelerin gelişim alanlarına göre değerler eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Değerler kuramı doğrultusunda ele alınan değerler kategori ve alt kategorilere ayrılmış ve uzmanların görüşleri doğrultusunda değerler kategorisine son şekli verilmiştir. Belirlenen değerler çocuklara yönelik kazanım ve göstergelerde bulunma durumuna göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim programında sorumluluk değerine çok fazla yer verildiği, bunu sırasıyla saygı, dayanışma, güven, sevgi, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, dostluk ve adalet değerlerinin izlediği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması, tüm değerlerin eşit olarak programla bütünleştirilmesi ve değerler konusunda okul-aile işbirliğinin sağlanması önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF