image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 30.03.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişiminin hızı ve bu dönemdeki gelişim süreçleri ve öğrenme yaşantılarının ileriki yıllara katkısı göz önünde bulundurulduğunda çocuğun gelişiminin değerlendirilmesinin gerekliliği öne çıkmaktadır. Çocukların gelişiminin değerlendirilmesi için araştırmacılar, Ölçeği’nin Türkçe alan yazına kazandırılması amacıyla 48-72 aylık çocuklar için Türkçe uyarlaması yapılan “LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma türünde tasarlanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla oluşturulmuş olup İstanbul ili Kadıköy, Çekmeköy, Sultanbeyli (Anadolu Yakası), Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar (Avrupa Yakası) ilçeleri seçilmiştir. Seçilen yedi okulda eğitim öğretime devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından normal gelişim gösterdiği belirtilen (okul kaydı sırasında herhangi bir tanı aldığı belirtilmemiş ve öğretmenin gelişimini normal olarak değerlendirdiği çocuklar) toplam 351 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında veriler; araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği (The Learning Accomplishment Profile-3rd Edition) kullanılarak toplanmıştır. Kriter geçerliği için Marmara Gelişim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygun bir istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bütününde elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF