image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 30.03.2018
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Bu araştırmanın genel amacı; Türkiye’de son beş yıl içinde (2013-2017), okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda; fen ve doğa temelli araştırmalarda incelenen konuların, kullanılan araştırma yöntemlerinin ve (son olarak) araştırmalarda yer alan katılımcı grupların dağılımı incelenmiştir. Betimsel tarama modeli, çalışmanın yöntemi olarak tercih edilmiştir. Makale seçimlerinde; çalışmaların Türkiye’de son beş yıl içinde yapılmış olması, öncelikli tarama ölçütü olarak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmada yer verilen 40 araştırma; SSCI, ERIC, ULAKBIM ile bu endeksler dışında kalan ama alana özgü dergilerin (okul öncesi ve erken çocukluk eğitimi) tarandığı elektronik veri tabanları kullanılarak seçilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, fen ve doğa temelli araştırmalarda; fen eğitimi ve uygulamalarına yönelik etkinlikler ile çevre eğitimi, yoğun olarak incelenen konular arasındadır. Nicel ve nitel paradigmalar, araştırma yöntemleri olarak dengeli dağılım gösterirken; karma araştırma yöntemlerin, çok az oranda tercih edildiği saptanmıştır. Son olarak, taranan çalışmalarda; çocukların, öğretmen ve öğretmen adaylarının örneklem grubu olarak dengeli şekilde dağılım gösterdiği gözlenirken ebeveynlerle yürütülen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF