image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2018/19
Sayı: 1
Makale Başlık: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Temel Çıkarma İşlemi Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effectiveness of the Touch Math Technique on Basic Subtraction Facts of Children with Autism Spectrum Disorders
Makale Eklenme Tarihi: 9.3.2018
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere temel çıkarma işlemi öğretiminde doğrudan öğretim yöntemine göre sunulan nokta belirleme tekniğinin etkililiğini incelemektir. Bununla birlikte, araştırmada nokta belirleme tekniği ile yapılan öğretimin, öğretim bittikten sonraki izleme etkisi; farklı ortam ve kişilere genelleme etkisi ve nokta belirleme tekniği hakkında öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik sosyal geçerliliği araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Bolu merkez ilçede bulunan ilkokullara devam eden otizm spektrum bozukluğu tanısı almış, yaşları 10 ile 11 arasında değişen üç erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere temel çıkarma işleminin kazandırılmasında, doğrudan öğretim yöntemine göre sunulan nokta belirleme tekniğinin etkili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin kazandıkları çıkarma işleminin kalıcılığını öğretim bittikten 7, 14 ve 21 gün sonra da koruyabildikleri, öğrencilerin tamamının bu beceriyi farklı ortam ve kişilere genelleyebildikleri ve öğretmenlerin nokta belirleme tekniği hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the effectiveness of teaching subtraction facts using the touch math technique offered with direct teaching method to students with autism spectrum disorders[ASD]. This study also examines maintenance effect after the end of teaching, generalization effects across different individuals and environment as well as social validity about teachers’ views with touch math technique. One of the single subject research designs, a multiple probe design across participants, is used in this study. Participants of the study consist of three male students aged between 10 and 11 who have been diagnosed with ASD attending a Primary School in Bolu central province. Research findings have shown that touch math technique offered with direct teaching method effective in teaching basic subtraction skills to students with ASD. Results of this study also show that students with ASD can sustain the skills they have learned after 7, 14, and 21 days when they learn subtraction and they can generalize this skill across different individuals and environment. In addition the social validity results demonstrated that all the teachers have positive views towards the touch math technique.

PDF Formatında İndir

Download PDF