image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2018/19
Sayı: 1
Makale Başlık: Çocuğunda Görme Yetersizliği Olan Anne ve Babaların Çeşitli Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparison of Mothers and Fathers with Visually Impaired Children in Terms of Various Psychological Variables
Makale Eklenme Tarihi: 9.3.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı görme yetersizliği olan çocuk ve ergenlerin anne-babalarının stres, başa çıkma yöntemleri, yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki farkı incelemektir. Araştırma kapsamında Ankara'daki görme engelliler okullarında okuyan 6-18 yaş arası 75 öğrencinin anne-baba çiftlerine ulaşılmış ve Kişisel Bilgi Formu, Kontrol Odağı Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Engelli veya Süreğen Hastalığı Olan Bir Çocuğa Sahip Anne Babaların Kaygı ve Endişe Düzeylerini Ölçme Aracı’ndan oluşan ölçek setini eksiksiz doldurmuş olan 58 ebeveyn çiftine ait veriler analiz edilmiştir. Bulgularda görme engelli çocuğu olan ebeveyn çiftlerinde anne-babalar arasında, sahip olunan kontrol odağı, yaşam doyumu düzeyi, stres düzeyi ve tükenmişlik düzeyi bakımından anlamlı fark gözlenmemiştir. Başa çıkma biçimlerine bakıldığında babaların inkâr eğiliminin annelerden anlamlı olarak yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Stres kaynakları açısından annelerin aileye getireceği zorluklar ile ilgili kaygısının babalardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu ve babaların annelere göre anlamlı düzeyde daha fazla mali kaygı yaşadığı belirlenmiştir. Bulgular incelendiğinde araştırmada ele alınan değişkenlerin çoğunda anne-babalar arasında anlamlı fark olmadığı, bu bakımdan psikoeğitim grup çalışmalarına anne-baba çiftlerinin birlikte katılımının yararlı olabileceği düşünülmektedir
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to examine the difference between the parents' stress, coping strategies, life satisfaction and burnout levels of children and adolescents with blindness. Within the scope of the research, parents of 75 students between the ages of 6 and 18 who attended the schools for students with visual imparments in Ankara were reached. Data from a sample of 58 parents who completed the scale set consisting of the Personal Information Form, the Locus of Control Scale, the Maslach Burnout Scale, the Satisfaction with Life Scale, the COPE and the Questionnaire on Resources and Stress for Families with Chronically Ill or Handicapped Members were analyzed. When we look at the parents’ patterns of coping, we found that the tendency to deny is significantly higherin fathers. In terms of stress sources, it was determined that mothers' anxiety about family difficulties was significantly higher than their fathers and that fathers had significantly more financial anxiety than mothers. When the findings were examined, it was considered that there were not significant differences between the parents in most of the variablesand it was beneficial for the parents to participate together in the psychoeducation group studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF