image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assessment of the Communication Abilities of the School Administrators According to the Views of Teachers and Students
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada; okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi incelenmiştir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı branşlardan 15 öğretmenin ve farklı okullardan 20 öğrencinin görüşünden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin ve öğrencilerin okul müdürleri ile rahat bir şekilde iletişim kurup kuramadığı, okul müdürlerinin öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde kullandığı dilin niteliği, okul müdürlerinin iletişim becerilerine sahip olup olmadıkları, öğretmen ve öğrencilerin iletişim için okul müdürlerinden beklentileri ve bu beklentilerin hangi oranda karşılanıp karşılanmadığı gibi konularda öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri ışığında değerlendirilmeler yapmaktır. Araştırmada nitel veri desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak; okul müdürlerinin öğretmenlerin bir kısmı ile rahat bir şekilde iletişim kurabildikleri fakat önemli bir kısmı ile de yeterince iletişim içinde olmadıkları görülmektedir. Öğrenciler cehdinde ise öğrencilerin çok büyük kısmının okul müdürleri ile yeterli iletişim kuramadıkları ve okul müdürlerinden istifade edemedikleri görülmektedir. Okul müdürlerinin yeterli iletişim becerilerine sahip olup olmadıkları konusunda ise görüşmeye katılan tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak görüşleri olarak okul müdürlerinin, etkili bir iletişim becerisine sahip olmadıkları da araştırmanın diğer önemli sonuçları arasında yer almaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Communication abilities of the school administrators according to the views of teachers and students, have been analysed in this study. The aim of the study is to asses the communication abilities of school administrators according to the views of teachers and students. It is aimed to find answers; If the school administrators communicate enough with the teachers , ıf the quality level of communication is adequate, ıf the school administrators have enough communication skills and what the communication expectations of the teachers and students are. The fulfillment level of the communication expectations have been analysed according to the views of teachers and students in this study. Views of 15 teachers and 20 students, in different schools and different departments of the 2014–2015 education year in the city of Malatya, have been analysed in this study. Semistructured interview forms have been applied to participants. As a result of this study, it has been found that, although % 60 of teachers have enough communication with their administrators, % 40 do not. When we look at the views of students, we found that %95 of the administrators do not communicate well with them, due to a lack of communication between administrators and both teachers and students, is one of the main findings of this study

PDF Formatında İndir

Download PDF