image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar destekli öğretim ve Matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Computer based ınstruction and prospective Mathematics teachers: A literature review
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) ile ilgili matematik öğretmen adaylarıyla yapılmış çalışmaları incelemek ve bu çalışmaların genel durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de öğrenim görmekte olan matematik öğretmen adaylarıyla yapılmış 36 çalışma incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Sonuçta, çalışmaların büyük çoğunluğunun 2008’den sonra yapıldığı ve Türkçe olarak yazıldığı; çalışmalarda en fazla kullanılan yöntemin nitel yöntem, en fazla kullanılan araştırma deseninin durum çalışması olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, gözlem ve anket en çok kullanılan veri toplama araçlarıdır. Çalışmalarda nicel verilerin analizinde en çok kullanılan veri analiz tekniği t testi iken nitel verilerin analizinde betimsel analizdir.Çalışmalar sınıf düzeyine göre incelendiğinde büyük bir kısmının son sınıf öğrencileriyle yapıldığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this research is aimed to examine studies which done with mathematics teacher candidates related to Computer Based Learning (CBL) and determine the overall status of. For this purpose, a total of 36 researches done with mathematics teacher candidates studying in Turkey were examined. This research is a descriptive study realized with screening method. As a result, it has been identified that vast majority of studies carried out after 2008 and written in Turkish language; qualitative method was used most commonly as a research method and case study was used most commonly as a research design. In addition, observation and questionnaire was the most widely used data collection tools. While the t-test was used most widely in quantitative studies as a data analysis technique, descriptive analysis technique was used most widely in qualitative studies. When studies have been examined according to class level, it has been identified that a large portion of them done with the final year students

PDF Formatında İndir

Download PDF