image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profillerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Multiple Intelligence Profiles of University Students (Nevşehir University Sample)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Gardner tarafından 1983 yılında ortaya konan çoklu zekâ kuramına göre, insan zekâsı tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. Bu kurama göre bireylerin sahip oldukları ”çoklu” zekâ alanları, “geliştirilebilir, iyileştirilebilir” özelliktedirler. Batıda son yıllarda öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına uygun olarak hazırlanmış öğretim ortamlarının olumlu yöndeki etkilerini gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrenimi gören öğrencilerin çoklu zeka kuramına dayalı profillerini ortaya çıkartmak bunun yanında zeka alanları ile kayıt yaptırdıkları bölümler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin zeka alanları “Çoklu Zeka Anketi”ne verdikleri yanıtlarla belirlenmeye çalışılmıştır. Çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanların cinsiyete göre farklılığını belirlemek amacıyla t-testi, yine çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanların öğrencilerin seçtikleri lise mezuniyet alanları, öğrenim gördükleri fakülte ve okudukları bölüm arasındaki farklılıkların belirlenmesi için ise, ANOVA tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; cinsiyet farklılığına, lise mezuniyet alanları, öğrenim gördükleri fakülte ve okudukları bölüme göre, çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: According to the Multiple Intelligence Theory stated by Howard Gardner in 1983 , the human intelligence consists of a range of components and cannot be explained with only one description . According to his theory, there are eight kinds of intelligences and these intelligence domains can be developed and improved in this theory. In recent years, endless researches have showed that the education programmes composed with Multiple Intelligence Theory have many positive effects on the students. This study was conducted to reveal the profiles of university students in accordance with Multiple Intelligence theory as well as finding out the relationship between students domains of intelligences and the programs they have been studying. In this research designed as a descriptive research, intelligence domains of university students are determined by means of their answers to the the “Multiple Intelligence Inventory”

PDF Formatında İndir

Download PDF