image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt: 2017/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Content Analysis of Instructional Design Studies: The ADDIE Model Sampling
Makale Eklenme Tarihi: 9.2.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Eğitim-öğretim süreçlerinin doğru bir şekilde tasarlanması için öğretim tasarımı modelleri kullanılmaktadır. ADDIE modeli, öğretim tasarımı modelleri içerisinde en bilinen örneği oluşturmaktadır. ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), Development (Geliştirme), Implementation (Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşur ve sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir şekilde gösterir. Bu araştırmanın amacı 2009-2015 yılları arasında ADDIE modeli referans alınarak yapılan çalışmaları incelemek ve teknolojik süreçlerle (uzaktan eğitim, eğitsel multimedya aracı geliştirme, eğitsel web sitesi vb.) olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Doküman taraması ile toplanan veriler, içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaların %71’i teknolojik süreçlerle yüksek derecede ilgilidir. Çalışmaların %90’ı ders destek materyallerinin sınıf ortamında ya da çevrimiçi ortamlarda kullanılma süreciyle ve eğitim ortamlarının tamamen çevrimiçi hâle getirilmesi süreciyle ilgilidir. Çalışmalar birbirinden bağımsız 16 farklı alanda ve dokuz farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. Bu durum ADDIE modelinin farklı kültürler ve farklı disiplinlerde rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Uzaktan eğitim, eğitsel web sitesi tasarlama, interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Eğitim süreçlerini teknolojik süreçlerle birleştirmek isteyen araştırmacıların ADDIE modelini kullanabileceği anlaşılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Instructional design models are utilized to design education-teaching processes accurately. The ADDIE model is the best known example of instructional design models. It consists of combining the words Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation and clearly indicates from which stages the process has taken place. The purpose of the present study is to review studies conducted in the period of 2009-2015, which referred the ADDIE Model and reveal the relationship with technological processes (Distance learning, educational multimedia tool development, educational website, etc.). This research is a qualitative research. The collected data were analyzed by content analysis. It was considered that 71% of reviewed studies were highly relevant with technological processes. 90% of studies were relevant with the utilization process of course support materials in classroom environment or in online environment and the process of transformation of education institutions into totally online form. Studies were conducted on 16 independent domains and in 9 different countries. This situation suggests that the ADDIE model could be employed in diverse cultures and in different disciplines. It was observed that the ADDIE model yielded valid and positive results for almost all majors in processes such as distance learning, educational web site design and interactive material development. It was understood that researchers in pursuit of combining educational processes with technological processes could utilize from the ADDIE model.

PDF Formatında İndir

Download PDF