image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of the Understanding of Fair Play of Students of School of Physical Education and Sports
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2018
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Fair-Play anlayışlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan 291’i erkek, 400’ü kadın toplam 691 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Vallerand ve ark. tarafından geliştirilen ve Gülfem Sezen Balçıkanlı tarafından Türkçeye uyarlanan “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında frekans, yüzde dağılımları ve nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların sosyal normlarla uyumlu, spordaki sorumluluklara bağlı ve kurallara ve yönetime saygılı oldukları belirlenirken, hakemin yanlış kararlarına ve rakibe karşı kısmen saygılı oldukları tespit edilmiştir. Cinsiyet ile kurallar ve yönetime saygı alt boyutlarında; aktif spor yapma ile kurallara ve yönetime saygı ve spordaki sorumluluklara bağlılık boyutunda istatistiksel olarak (p<0,05) anlamlı bir fark bulunurken, diğer boyutlarda fark saptanmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to investigate the understanding of fair play of students of School of Physical Education and Sports. The sample is composed of a total 691 participants (291 males, 400 females) who are students at Kocaeli University School of Physical Education and Sports in 2015-2016. Personal information form and the “Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale” developed by Vallerand et. al.(1997) and adapted by Gülfem Sezen in Turkish are used as data collection tools in this study. The interpretation of data is based on frequency and percentage distribution and Mann-Whitney U test. According to the results of the study, the subscales of Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale showed that participants are oriented to Social Norms, bound to responsibilities in Sports, respectful to Administration, but partially respectful to wrong decisions of referee and to their opponents. Considering the gender, there is a statistically significant difference between the subscales of Respect to Rules and Administration (p <0.05). When the subscales are investigated based on tte active sports life of the participants, the subscales of Respect to Rules and Administration and Bound to Responsibilities in Sports show significant differences.

PDF Formatında İndir

Download PDF