image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Examination of Correlation between the Motor Development and Fluid Reasoning Abilities of 6-9 Years Old Children
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Öz Bu araştırmada, 6-9 yaş çocuklarının genel motor gelişim özellikleri ile zihinsel yeteneklerden akıl yürütme yeteneği (akıcı zekâ) arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, özel bir İlkokula devam etmekte olan 6-9 yaş grubundaki öğrencilerden random yoluyla belirlenmiş toplam 78 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde iki ölçek kullanılmıştır: hareket gelişimlerini ölçmek amacıyla Lincoln Oseretzsky Motor Gelişim Testi ve akıl yürütme yeteneklerini (akıcı zekâ) ölçmek amacıyla WJ-Rcog Zihinsel Yetenek Test Bataryası’nda yer alan Analiz-Sentez Testi. Hareket gelişimi ve akıl yürütme yeteneğinin yaşlara göre farklılaşma durumunu saptamak için varyans analizi, cinsiyete göre farklılaşma durumunu saptamak üzere ise t-testi hesaplaması yapılmıştır. Tüm örneklem grubu ve alt gruplarda hareket gelişimi ile akıl yürütme yeteneği arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla da pearson çarpım momentler katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 6-9 yaş çocuklarının hareket gelişimleri ile akıl yürütme yetenekleri arasında; tüm grupta ve 6 yaş grubunda .01 düzeyinde manidar bir ilişki görülmüştür.7, 8 ve 9 yaş gruplarında ise manidar bir ilişki saptanmamıştır. Her iki cinsiyet alt gruplarında hareket gelişimi ile akıl yürütme yeteneği arasında .01 düzeyinde manidar ilişkiler saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Abstract In this research, the correlation between the motor development and fluid reasoning abilities of 6-9 years old children was examined. The sample of the research consists of a total of 78 students randomly selected from the students in the 6-9 age group who are attending a private primary school. Two main tests were used to collect the data: Lincoln-Oseretzsky Motor Development Test and Analysis-Synthesis subtest of WJ-Rcog Cognitive Ability Test Battery. In order to determine the difference between the motor development and fluid reasoning abilities One-way ANOVA; to test the gender differences t-test techniques were used. Pearson Product Moment Correlation Coefficient technique was used to determine the correlation between the motor development and fluid reasoning abilities for whole sampling group and sub-groups. Findings related to Motor Development; there is a significant difference (.01) in motor development scores of children according to ages while the level of significance between 6 and 9 year olds is .01. There is a significant correlation between motor development and fluid reasoning abilities of 6 year olds and the whole sampling group at the level of .01. There is no correlation among the subgroups of 7, 8 and 9 year olds. There is a significant correlation between motor development and fluid reasoning abilities in gender sub-groups at the level of .01.

PDF Formatında İndir

Download PDF