image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özgüven ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Self-Confidence and Self-Efficacy Perception Levels of Physical Education and Sport Education Department Students
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2018
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Öz Bu çalışma ile Hitit Üniveristesi (HİTÜ), Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESE) öğrencilerinin özgüven, özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. HİTÜ SBF’nde (2016-2017 öğrenim yılında) öğrenim görmekte olan toplam 141 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği, Türkçe’ye uyarlaması1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından yapılan Öz-Yeterlik Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmada özgüven ve özyeterlik puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon katsayısı ve gruplar arasındaki farkların karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA, eşleştirilmiş örneklem ve bağımsız örneklem t testleri kullanıldı (p<0,05). Öğrencilerin özgüven ile özyeterlik puanları arasında zayıf pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ölçeklerden elde ettikleri puanlar cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı, ailelerin gelir durumları, anne-babanın eğitim durumları, konaklanılan yer ve anne-babanın çalışıp çalışmama durumları açısından karşılaştırıldı. Toplam özgüven ve iç özgüven puanlarının özyeterlik puanlarından yüksek ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) görülmüştür. Akademik not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrencilerin özyeterlik puanları, diğer öğrencilerin özyeterlik puanlarından daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyet, sınıf düzeyi, ailelerin gelir durumları, anne-baba eğitim durumları, konaklanılan yer ve anne-babanın çalışıp çalışmama durumları arasında ne özgüven ne de özyeterlik puanları arasında fark vardır (p>0,05).
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to evaluate the relationship between the perceived level of Self-Confidence and Self-efficacy of the students of Physical Education and Sports Education Department (PESE) in the Faculty of Sport Sciences (FSS) of Hitit University (HITU). The study sample was consisted (in 2016-2017 school year) of freshmen, sophomores and juniors studying in PESE. A total of 141 students participated in the study. The Self-Confidence scale developed by Akın (2007) was used for measurement. The Self-efficacy scale used for measurement was developed in 1982 by Sherer and his friends. The reliability and validity of the Turkish adaptation of the scale was done in 1999 by Gözüm and Aksayan. ANOVA and paired and independent samples t tests were used to compare the Self-Confidence scores of PESE students. A positive but weak correlation (r(141)=0,281, p<0,01) between the self-efficacy and self-confidence scores of the students was found. There was no difference between Self-Confidence scores and Self-efficacy of PESE students in terms of Gender, Educational Background of Parents, Student’s Year of Education (p>0.05). In terms of academic achievement scores; Self-efficacy scores of students with a GPA above 2.5 were found to be higher than those with a GPA of less than 2.50.

PDF Formatında İndir

Download PDF