image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Anlam Değişimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Change of Meaning
Makale Eklenme Tarihi: 5.01.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Dil, doğası gereği zaman içinde birçok değişime uğramıştır. 19. yüzyılda, dilbilimciler anlamda değişim olur mu sorusunu sorup bu soruya cevaplar bulmaya çalışmışlardır. Dildeki bu değişimin en görünür kısmı da doğal olarak kelimeler üzerinde olmuştur. Tarihi süreç içerisinde farklı yerlerden pekçok dilbilimci anlam değişimine sebep olan bazı etkenleri tespit edip bunları bilimsel olarak temellendirmeye ve mantıksal kurallar şeklinde sınıflandırmaya çalışmıştır. Kelimelerde meydana gelen değişimler farklı nedenlere bağlı olmaktadır. Bu çeviride yazar, kelimelerin zaman içerisindeki değişimlerinin sebeplerine (yeni icat ve ihtiyaçların ortaya çıkması, toplumsal ve kültürel gelişim, psikolojik ve duygusal durumlar, mecazî değişim, yaratıcılık) ve bu değişimin hangi yollarla olduğuna (anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam kayması, mübalağa) değinmiştir.
Alternatif Dilde Özet: By its nature of, language has undergone many changes over time. In the nineteenth century, linguists tried to find answers to this asked the question by questioning whether“Is there was any change in meaning. ?” The most visible part of this change on the back has naturally beenappears on the words. InDuring the course of history, many linguists from different places have tried to identify some factors which cause change of meaning and to classify them as scientific rules and logical rules. The changes that take place in the ruleswords are due to different reasons. In this translation, the writer explores the reasons for the changes in words over time (the emergence of new inventions and needs, social and cultural development, psychological and emotional situations, metaphorical change, creativity) and the ways in which this change occurs (semantic expansion, narrowing of meaning, he has mentioned.

PDF Formatında İndir

Download PDF