image.jpg

Derginin Adı: Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.11.2017
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Rol ve yeterlik kavramları eğitim denetimi alanında iç içe geçmiş birbirini tamamlar niteliktedir. Maarif müfettişlerinin rol alanları ve yeterlikleri ayrı ayrı belirlenmiş olsa da rol alan yeterliklerinin birlikte belirlenmesi uygulanan denetim ve rehberlik faaliyetlerinin hedeflerine ulaşması açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada maarif müfettişlerinin rol alan yeterliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2015 yılları arasında İstanbul ve Bursa il maarif müfettişleri başkanlığında görev yapan 196 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile öncelikle her bir faktör için daha sonra faktör çiftleri için ve son olarak tüm faktörler için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ulaşılan değerler, teorik olarak desteklenen yedi faktörlü yapıyı açımladığını göstermektedir. Her bir faktör için ve ardından yedi faktörlü yapı için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA sonucunda ulaşılan veriler yedi faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Ayrıca faktörlerin ayrımsama geçerliği incelenmiş ve ayrımsama geçerliğinin kabul edilebilir değerlerin üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının güvenilirlikleri katı eşik değerin üzerinde güvenilir bulunmuştur. Son olarak araştırmanın katılımcıları arasından seçilen alt örneklemler ile açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçme değişmezliği hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında yöneticilik, liderlik, öğreticilik, rehberlik, araştırma uzmanlığı, sorgu yargıçlığı ve mentorluk boyutlarından oluşan 64 maddelik geçerli ve güvenilir bir “Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği” geliştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Role and competence concepts complement each other in the field of educational supervision. Although the role areas and competences of the training inspectors are determined separately, the co-determination of the competencies involved in the role is crucial in achieving the objectives of the audit and guidance activities implemented. In this research, it was aimed to develop a valid and reliable scale to determine the competencies of the maarif inspectors. The sample of the research is constituted by 196 maarif inspectors working under the presidency of Istanbul and Bursa province inspectors between 2013-2015. First, for each factor, exploratory factor analysis was applied for factor pairs and lastly for all factors with the data obtained in the research process. The values achieved show that the seven factors that are theoretically supported do not open up. Confirmatory factor analysis was applied for each factor and then for the seven factor structure. Confirm that the data arriving at the DFA result is seven factors. In addition, the validity of the factors has been examined and it has been reached that the validity of the discrimination is above the acceptable values. The reliability of subscales of the scale was found to be reliable over the threshold value. Lastly, exploratory, confirmatory factor analysis and measurement invariance were calculated with the sub-samples selected among the participants of the study. Within the scope of this research, a valid and reliable 64-item "Role Field Qualifications Scale of Educational Inspectors" consisting of managerial, leadership, teaching, guidance, research expertise, inquiry judge and mentor dimension was developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF