image.jpg

Derginin Adı: Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönem 5-6 Yaş Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.11.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı, 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılık düzeylerini incelemek ve farklı değişkenlerle yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma evrenini, 2014–2015 öğretim yılında Konya ve Ankara’nın merkez ilçelerindeki İlköğretim okullarının anasınıfları ve bağımsız Anaokulları oluşturmaktadır. Bu okullar içerisinden yansız atama yoluyla seçilen 5-6 yaş grubu 175’i kız 201’i erkek toplam 376 çocuk çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ECCRS Erken çocukluk yaratıcılık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yaş, cinsiyet ve kardeş sayısı değişkenleri çocukların yaratıcılık düzeylerini etkilemezken; sosyo-ekonomik düzey, annenin çalışıyor olması, babasının mesleği ve annenin eğitim durumu yaratıcılık düzeyleri üzerinde etkili faktörler olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara dayalı olarak, araştırma, eğitim ve öğretmenlere yönelik öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this research is to examine the creativity levels of 5-6 year old children and to reveal the relationship between different variables and creativity levels. The study population in which the research screening model was used constituted the kindergartens and independent kindergartens of primary schools in the central districts of Konya and Ankara in the academic year 2014-2015. A total of 376 children study group consisting of 175 girls and 201 boys in the age group of 5-6 who were chosen through unbiased assignment from these schools constitute the study group. The ECCRS Early Childhood Creativity Scale was used as the data collection tool in the study. According to the findings, age, gender and number of siblings variables did not affect children 's creativity levels; Socio-economic level, mother's work, father's occupation, and mother's educational status. Based on these results, proposals have been made for research, education and teachers

PDF Formatında İndir

Download PDF