image.jpg

Derginin Adı: Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İlkokul Öğretmenlerin Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar ile Baş Etme Stratejileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.11.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ile karşılaşmaları normaldir. Bunun nedeni öğrencilerin sosyal ortamlarında karşılaştıkları problemleri sınıfa taşımalarıdır. Özellikle de İstanbul’da ki okullar çok farklı kültürlere sahip öğrencileri barındırdıklarından bu okullarda karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları da hayli çeşitlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul kademesinde çalışan öğretmenlerinin karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme stratejilerinin neler olduğunun incelenmesi ve etkili bir sınıf yönetimi için öneriler getirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı içerisinde İstanbul ili Esenler ilçesinde MEB’de çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen araştırmada amaçlı örneklem modellerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, “Öğretmenlerinin Karşılaştığı İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri” isimli anketle elde edilmiştir. Ankete Esenler ilçesinde MEB’de çalışan toplam 103 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, sonuçları frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Araştırmada, öğretmenlerin bir istenmeyen davranışla karşılaşmaları durumunda en sık kullandıkları stratejilerin ilk olarak sözlü uyarı, daha sonra davranış düzenleme olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: It is expected that teachers encounter to undesirable student behaviors in the class. The reason of these behaviours is the students’ problem in their private life. Especially, schools in Istanbul have students with very different cultures. For this reason, the undesirable student behaviors encountered in these schools are also quite diverse. The purpose of the research is to investigate what strategies to cope with these behaviors are, and to find suggestions for an effective classroom management. The study group of the researchers cwas consisted of the teachers working in Esenler in the academic year of 2015-2016. Convenient sampling method was used in the research. The data of the study were obtained with the questionnaire "Teachers' Undesirable Student Behaviors and Coping Strategies with These Behaviors". 103 teachers participated in the survey. The obtained data were analyzed using SPSS 22 and the results were presented as frequency and percentage. As a result, t was determined that most the frequently used strategies were verbal warning and behavior modification.

PDF Formatında İndir

Download PDF